با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

استراتژی های کلان بیمارستان

استراتژیها و راهبردهای کلان بیمارستان :

 

S1ارتقای ایمنی در بیمارستان

S2توسعه شاخص های کیفیت و اعتباربخشی

S3افزایش بهره وری تخت ها

S4توسعه بخش های جدید در بیمارستان

توسعه توریسم درمانی در بیمارستان:s5

و بهبود کیفیت ارتقاء بهداشت ودرمان با رویکرد ایمنی بیمار:s6