با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

حاکمیت بالینی

نظامحاكميتخدماتبالينيچارچوبياستكهدرآنسازمانهايارايهكنندهخدمتدرقبالبهبوددايميكيفيتپاسخگوبودهوباايجادمحيطيكهدرآنتعاليدرخدماتبالينيشكوفاميشودبهصيانتازاستانداردهايعاليخدمتميپردازند.

حاکمیت بالینی : انجام دادن کارهای درست به شیوه درست، در زمان و مکان درست برای بیمار درست همراه با پیدایش نتیجه درست

هدف ايده حاکمیت باليني اينست كه محيطي را فراهم سازد كه کارکنان بخش سلامت به شكل منظم و مستمر به اين مسئله فكر كنند كه چگونه بهتر ميتوانند كار كنند.

 

حاکمیت بالینی بیماران و مشتریان را در قلب فرآیند ها قرار می دهد

 

در بیمارستان و محیط ارائه خدمات سلامت با مردم به عنوان انسانهایی دردمند  سروکار داریم بنابراین جلب رضایت آنها باید مد نظر قرار گیرد

7 حیطه مهم حاکمیت بالینی

ممیزی بالینی

فرايندي است نظام مند كه در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقايكيفيت خدمات سلامت در يك حيطه مشخص مي پردازد

يك روش ارتقاي كيفيت است كه از طريق مرور سيستماتيك فرايندخدمت بر اساس معيار ها و استانداردهاي روشن منجر به ايجاد تغيير و بهبود خدمت مي شود

مدیریت خطر

انجامفعاليتهايبالينيواداريبرايشناسايي،ارزيابی، وكاهشخطرآسيببه بيماران، كاركنان، و ملاقاتكنندگانوخطرازدستدادنخودسازمان

استفاده از اطلاعات

ثبتخطاهايپزشكي، وجودفرايندهايمستندشده، فرمشكاياتونظراتبيماران، فرم هايرضايت سنجيكاركنانوبيماران، خطمشيهاوروشكارها،  برنامهاستراتژيك، جمعآوريدادهها، شرحشغل، كميتههاوصورتجلسات، بهبودكيفيت،  اطلاعاتموجوددرHISتبادلتجربيات بيمارانوكاركنانهمگيازمصاديقاستفادهازاطلاعاتميباشد.

 

اثربخشی بالینی

استفاده از بهترین دانش، برگرفته از پژوهش، تجربه های بالینی و ترجیهات بیمار برای دستیابی به فرآیندها و نتایج مطلوب مراقبت از بیماران

تعامل با بیمار و جامعه

رويكرديكهدرآن مردمموردتكريمو احترامواقعميشوندوبهعنوانافراديكهدرمراقبتسلامتخودمسئولهستندباآنهارفتارميشود.

آموزش و مهارت آموزی

آموزش و توانمندسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارتقای کیفیت شغلی آنان و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزایش بهره وری می شود

مدیریت کارکنان

تعیین ویژگی های شغلی، کارمند یابی و کارمند گزینی، توسعه شایستگی ها از طریق آموزش، ارتقای شغلی کارکنان، رسیدگی به تخلفات کارکنان، خروج از خدمت کارکنان، جبران خدمت و حمایت از کارکنان، پایش و ارزیابی عملکرد کارکنان، معارفه و اجتماعی کردن کارکنان